บราวเซอร์ที่ท่านใช้ unknown ในเวอร์ชั่น unknown ไม่รองรับกับเว็บไซด์ และอาจแสดงลผิดพลาด
หากท่านต้องการใช้งานเว็บบราวเซอร์ unknown นี้ต่อไป กรุณาอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น ขึ้นไป เพื่อการแสดงผลและประมาลผลที่สมบูรณ์
ขนาดแสดงผลที่ดีที่สุด: 1920 x 1080 px| เว็บบราวเซอร์ที่รองรับ: Mozilla Firefox V.9 ขึ้นไป, Google Chrome V.36 ขึ้นไป | เว็บบราวเซอร์ที่ไม่รองรับ Internet Explorer V.6 / 8 และ 9
เข้าสู่ระบบ* เฉพาะลูกค้าบัญชีหลัก (main user) ที่เชื่อมบัญชีเฟสบุ๊ค(Facebook Account) ในระบบแล้ว หากลูกค้าท่านใดยังไม่ได้เชื่อมบัญชีดังกล่าว
กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยวิธีปกติ เพื่อทำการเชื่อมบัญชีก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้


การเข้าสู่ระบบครั้งแรก

การแจ้งลืมรหัสผ่าน

การเปลี่ยนรายละเอียดส่วนตัว

คำถามทั่วไป


        ระบบ prosecure user login คือ ระบบสมาชิก
ที่เปิดให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการรับข่าวสารจากบริษัท

        การเข้าใช้งานระบบ prosecure user login
สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าของบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการธุรกิจสาขาโปรซีเคียวเท่านั้น สำหรับลูกค้าท่านอื่น
ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้เปิดธุรกิจสาขาโปรซีเคียว
จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบนี้ได้

        ณ ปัจจุบัน สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้าใช้
จะต้องเป็นลูกค้าของบริษัทที่ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการ
ธุรกิจสาขาโปรซีเคียวเท่านั้นจึงจะมีสิทธ์เข้าใช้งาน

คำถามเกี่ยวกับผู้ใช้และรหัสผ่าน


คำถามเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน (username)

        สำหรับลูกค้าของบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการธุรกิจสาขาโปรซีเคียวแล้ว ท่านสามารถใช้ ชื่อผู้ใช้งาน (username) เดียวกันกับที่ใช้เข้าสู่ระบบของเว็บไซด์ www.zynekcctv.com มาใช้กับระบบนี้ได้โดยอัตโนมัติ

        กรณีที่ลูกค้าลืมชื่อ ผู้ใช้งาน (username) สำหรับเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขายที่ดูแลท่าน หรือฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อแจ้งความจำนงค์ในการขอชื่อผู้ใช้งาน

        ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานได้ด้วยตนเอง เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้ใช้งาน

คำถามเกี่ยวกับรหัสผ่าน (password)

 1. สำหรับลูกค้าที่เพิ่งได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการธุรกิจ
  สาขาโปรซีเคียว และยังไม่เคยเข้าสู่ระบบสมาชิก
  ของเว็บไซด์นี้ รหัสผ่าน (password) ของท่าน
  จะยังคงเป็น รหัสผ่านชั่วคราว ที่ท่านได้รับ
  ทั้งนี้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้ภายหลัง
 2. สำหรับลูกค้าเดิม ที่เคยเข้าสู่ระบบสมาชิกของเว็บไซด์นี้ รหัสผ่านของท่านจะเป็นรหัสผ่านใหม่
  ที่ท่านกำหนด


 1. สำหรับลูกค้าที่เพิ่งได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการธุรกิจสาขาโปรซีเคียว และยังไม่เคยเข้าสู่ระบบสมาชิกของเว็บไซด์นี้ ท่านจะยังไม่สามารถเรียกใช้ใช้ฟังก์ชั่น
  ลืมรหัสผ่านได้
  กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขาย
  ที่ดูแลท่าน หรือฝ่ายบริการลูกค้า
 2. สำหรับลูกค้าเดิม ที่เคยเข้าสู่ระบบสมาชิก
  ของเว็บไซด์นี้ และได้ทำการกรอกข้อมูล คำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  ท่านสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่น ลืมรหัสผ่าน เพื่อกู้คืนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง
        หากลูกค้าตองการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (username)
และรหัสผ่าน (password)
ของท่าน แล้วเลือกที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน ที่มนูมุมบนด้านขวา หรือเลือก ดูข้อมูลส่วนตัว แล้วจึงทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

คำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัย และรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้

 1. คำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัย จำเป็นต้องใส่ เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาทำการแก้ไข
  รายละเอียดส่วนตัวของท่าน และคำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัย ดังกล่าวจะช่วยในกรณี
  ท่านลืมรหัสผ่าน ทำให้ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่น
  ลืมรหัสผ่าน/กู้คืนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง
 2. สำหรับกรณีท่านเข้าสู่ระบบครั้งแรก หรือยังไม่ได้เปลี่ยนคำถาม/คำตอบจากค่าชั่วคราวเป็นคำตอบของท่านเอง ท่านจะเสียสิทธิ์ในการใช้ฟังก์ชั่น
  ลืมรหัสผ่าน
  กล่าวคือ หากท่านลืมรหัสผ่าน
  ท่านจะไม่สามารถเรียกใช้การกู้คืนรหัสผ่านได้ จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลคำถาม/คำตอบ และอีเมล์สำหรับกู้คืนรหัสผ่านใหม่เป็นข้อมูลของท่านเอง

        หากลูกค้าตองการ คำถาม/คำตอบ เพื่อความปลอดภัย และอีเมล์สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน ท่านจะต้อง
เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน (username)
และรหัสผ่าน (password)
ของท่าน แล้วเลือกที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน ที่มนูมุมบนด้านขวา หรือเลือก ดูข้อมูลส่วนตัว แล้วจึงทำการเปลี่ยนการคำถาม/คำตอบเพื่อความปลอดภัย และอีเมล์สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน

คำถามเกี่ยวกับปัญหาเข้าสู่ระบบ


ท่านสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ ดังต่อไปนี้
 1. สิทธ์ในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน
  หากท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการธุรกิจสาขาโปรซีเคียว จะไม่สามารถ
  เข้าสู่ระบบได้
 2. ชื่อผู้ใช้งาน (username) หรือรหัสผ่าน (password) อาจไม่ถูกต้อง
  ทั้งนี้ตัวพิพม์ใหญ่(Uppercase) หรือ
  ตัวพิพม์เล็ก(Lowercase)ไม่มีผลกับการเข้าสู่ระบบ
 3. ลืมชื่อผู้ใช้งาน (username) หรือรหัสผ่าน (password)
  1. หากท่านลืมชื่อผู้ใช้งาน (username)
   ในการเข้าสู่ระบบกรุณาดูจาก ลืมชื่อผู้ใช้งาน
  2. หากท่านลืมรหัสผ่าน (password)
   ในการเข้าสู่ระบบกรุณาดูจาก ลืมรหัสผ่าน
หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ายังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขายที่ดูแลท่าน หรือฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อแจ้งความจำนงค์ในการขอตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password)

        ในกรณีท่านไม่สามารถแจ้งลืมรหัสผ่าน/
ไม่สามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง พิจารณาจากข้อความแจ้งเตือนของระบบ ดังต่อไปนี้

 • อีเมล์ (e-mail) หรือชื่อผู้ใช้งาน (username) ไม่ถูกต้อง กรณีนี้ อาจเกิดจากกรณีดังต่อไปนี้
  1. ไม่ได้เปลี่ยนคำถาม/คำตอบ และอีเมล์จากค่าชั่วคราวของระบบ ไม่ว่ากรณีใดๆที่ทำให้ท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าชั่วคราวของคำถาม/คำตอบ และอีเมล์ ระบบจะไม่อนุญาตให้ท่านแจ้งลืมรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง
  2. ใช้ชื่อผู้ใช้ชั่วคราว (tempuser)ในการแจ้งลืม/กู้คืนรหัสผ่าน ท่านไม่สามารถใช้ ชื่อผู้ใช้ชั่วคราว (tempuser) ในการแจ้งลืม/กู้คืนรหัสผ่าน ระบบอนุญาตสิทธิ์นี้เฉพาะชื่อผู้ใช้หลัก (main user) เท่านั้น
 • คำตอบเพื่อความปลอดภัยไม่ถูกต้อง ท่านอาจต้องตรวจสอบคำตอบของท่านอีกครั้ง เนื่องจากระบบตรวจสอบได้ว่าข้อมูลไม่ตรงกัน

        หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ายังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขายที่ดูแลท่าน
หรือฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อแจ้งความจำนงค์ในการขอตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password)

บริษัท โปรซีเคียว จำกัด

444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ฝ่ายบริการลูกค้า:

เบอร์โทรศัพท์ 02-5134330
ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น.
และวันเสาร์ 8.30 – 12.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โปรซีเคียว: ศูนย์รวมความปลอดภัยครบวงจร